Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI)

De subsidieregeling Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) stimuleert MKB-ondernemers met internationale ambities. Opkomende markten en ontwikkelingslanden bieden kansen voor Nederlandse export en investeringen. Aan de hand van een demonstratieproject, haalbaarheidsstudie of investeringsvoorbereidingsstudie kunt u als ondernemer de juiste stap zetten richting internationalisering van uw activiteiten.

Demonstratieprojecten

Een demonstratieproject is gericht op het demonstreren van uw technologie, kapitaalgoed of dienst in een van de DHI-landen. Hierbij toont u op kleine schaal in een reële situatie aan of uw project haalbaar en van toegevoegde waarde is voor de lokale omgeving.

Gedurende het demonstratieproject mag u geen producten of diensten leveren. De gebruikte middelen worden na afloop van het project teruggehaald naar Nederland of gratis ter beschikking gesteld aan het DHI-land.

Projecten kennen een looptijd van maximaal 3 jaar. De subsidie bedraagt 50% van de projectkosten, echter maximaal € 200.000,- per project.

Haalbaarheidsstudies

Het doel van de haalbaarheidsstudie is het overtuigen van een potentiële klant uit een DHI-land om te investeren in uw technologie, kapitaalgoed of dienst. Aan de hand van een haalbaarheidsstudie wordt de technische en/of financiële haalbaarheid getoetst. Hierbij wordt onderzocht of een investering in een DHI-land binnen de gewenste termijn terugverdiend kan worden, een project financierbaar is en/of het project technisch te realiseren is. Een haalbaarheidsstudie mondt uit in een business-of projectplan waarop de potentiele klant zijn investeringsbesluit baseert. 

Er mag  geen sprake zijn van marktonderzoek, wat betekent dat er op voorhand sprake is van inzicht in het marktpotentieel. De omvang van de markt, het verdienmodel en de lokale impact moeten dus reeds in beeld zijn.

De maximale looptijd van een haalbaarheidsstudie is 2 jaar en de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van €100.000,-.

Investeringsvoorbereidingsstudies

Met een investeringsvoorbereidingsstudie wilt u als ondernemer onderzoeken of een investering in een DHI-land technisch en/of financieel haalbaar is. De investeringsvoorbereidingsstudie levert een businessplan op waarin de voorgenomen investeringen worden uitgewerkt.

In tegenstelling tot de haalbaarheidsstudie neemt u als ondernemer zelf het investeringsbesluit.  Bij een positief besluit vindt er niet alleen export plaats van uw technologie, kapitaalgoed of dienst, maar wordt ook de positie en de continuïteit van uw Nederlandse bedrijf versterkt. Net als bij de haalbaarheidsstudie mag er geen sprake zijn van marktonderzoek. 

De subsidie voor dit onderdeel bedraagt maximaal 50% van de projectkosten met een maximum van €100.000,-. De doorlooptijd is maximaal 2 jaar.

Voorwaarden

Ieder onderdeel kent zijn eigen specifieke voorwaarden en criteria om in aanmerking te komen voor subsidie. Generiek zijn de volgende voorwaarden echter van kracht:

  • U bent een Nederlandse exporterende en/of in het buitenland investerende MKB-ondernemer.

  • De subsidiabele kosten van de subsidieactiviteit bedragen minimaal €50.000,-

  • De subsidie is niet hoger dan 25% van de omzet van de onderneming. De regeling is dan ook niet gericht op de stimulering van starters.

  • De maximale subsidie is niet hoger dan € 200.000,- over drie jaar.

  • De gerealiseerde export moet het subsidiebedrag minimaal tien keer overstijgen. Dit betekent dat bij €50.000,- subsidie er uiteindelijk minimaal €500.000,- omzet gerealiseerd moet worden in het doelland.

Landen

De DHI-regeling staat voor een groot aantal landen open. Het gaat om opkomende markten en ontwikkelingslanden. Voor landen van het Dutch Good Growth Fund (DGGF) is in 2016 een aparte regeling opgericht.

Aanvragen

Aanvragen worden niet langer meer behandeld volgens het principe first come, first serve, maar worden getoetst via een tenderprogramma. De beoordeling vindt dan ook plaats op basis van een ranking waarbij de projecten die het hoogste scoren als eerste recht hebben op subsidie.

Nieuw in de procedure is dat er eerst een quickscan van uw project moet worden ingediend bij het RVO. Keurt RVO uw quickscan goed, dan ontvangt u een code waarmee  uw aanvraag kan worden ingediend. Zonder code is dit dus niet mogelijk. Attentie: deze quickscan dient uiterlijk 2 weken voor sluiting van de tender (7 april 2017) ingediend te zijn, dus uiterlijk 24 maart 2017!

Het beschikbare budget voor de eerste tenderronde van 2017 is € 2 miljoen voor DGGF-landen en € 3,75 miljoen voor overige landen.

 

Meer informatie?

RTE Adviesgroep kan u adviseren over uw mogelijkheden binnen de DHI-regeling en u begeleiden bij alle stappen van het aanvraagtraject. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met één van onze adviseurs via 013 – 467 04 00 of info@rte.nl.

Subsidiebarometer.nl