Europese Investeringsbank

De Europese Innvesteringsbank is een onafhankelijke bank die zich voornamelijk bezighoudt met financiering van projecten van ondernemingen of overheden in Europa. Jaarlijks heeft de EIB een budget van maar liefst € 80 miljard beschikbaar voor het verstrekken van kredieten!

Via een mix van leningen, garanties, risicokapitaal, microfinanciering of deelnames probeert de EIB haar doelen te bereiken. Een belangrijk middel zijn de financieringen voor concrete, grootschalige innovatieprojecten.

Voor wie is de EIB bedoeld?

De Europese Investeringsbank richt zich op het stimuleren van;

  • het Midden- en Kleinbedrijf;
  • innovaties en investeringen in ICT en Human Resources Management;
  • de slagkracht van economisch zwakkere regio’s;
  • trans Europese verkeers- en energie infrastructuur;
  • de natuurlijke en stedelijke omgeving;
  • concurrerende, veilige energieverzorging.

Welke financieringsinstrumenten zet de EIB in?

Voor initiatieven met een omvang boven € 25 miljoen zijn leningen beschikbaar van 50% van de projectkosten. Verder richt de EIB zich via een scala aan activiteiten op de funding voor het Midden- en Kleinbedrijf. Een overzicht:

Instrument Doel Hoofdlijnen

Microfinanciering

Het financieren van kleine ondernemingen met minder dan 10 personeelsleden.

Krediet ad € 25.000,-.

Risk Sharing
Facility (RSFF)

Garantstelling waarmee investeringen onderzoek, ontwikkeling en innovatie worden aangemoedigd via versterking van het financieringsprofiel en risico beheersing.

Stimulering van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, haalbaarheidsprojecten, technische ontwikkeling en innovatie.

Krediet: 50% van de projectkosten, echter minimaal € 7,5 miljoen per
project.

JEREMIE

 

Betreft hierbij marktgerichte kredieten
gericht op het aanzwengelen van risicovolle technische innovaties in het MKB via een mix aan nationaal bepaalde financieringsinstrumenten zoals garanties, deelnames, microkredieten en het beschikbaar stellen van risicokapitaal.

 

European Local Energy Assistance (ELENA)

Gericht op grootschalige investeringsprojecten op het gebied van energie- of milieubesparing door landelijke of regionale overheden.

Krediet: 90% van subsidiabele kosten.