MIA en Vamil

Wat houden de regelingen in?

Belastingplichtige ondernemingen die in  milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen investeren, kunnen via de MIA- en Vamil regeling in aanmerking komen voor een fiscale vergoeding. Doel van deze regelingen is het stimuleren van innovatieve milieuvriendelijke investeringen. Ondernemers kunnen deze investeringen willekeurig, op elk gewenst moment, afschrijven van de fiscale winst (bijvoorbeeld in plaats van 5 jaren in 1 jaar).

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

De belangrijkste voorwaarde is dat het bedrijfsmiddel/voorziening  op de milieulijst voorkomt. Op deze lijst wordt het bedrijfsmiddel nader omschreven: waarvoor is het bestemd en uit welke onderdelen dient het te bestaan. In totaal staan er 310 bedrijfsmiddelen op deze lijst. Ieder jaar wordt de lijst aangepast.

Hoe hoog is de bijdrage?

De Vamil biedt de mogelijkheid 75% van een investering willekeurig af te schrijven. Het is mogelijk om een investering in het eerste jaar van aanschaf al voor 75% af te schrijven. Door de verschuiving van de belastingdruk ontstaat hierdoor zowel een liquiditeitsvoordeel als een rentevoordeel.

Via de MIA-regeling komen een aantal bedrijfsmiddelen die op deze milieulijst staan, voor een extra investeringsaftrek in aanmerking.  
De aftrekpercentages voor de MIA-regeling bedragen 13,5%, 27% en 36%. Dit betekent een extra aftrekmogelijkheid op de fiscale winst, die bovenop de fiscale aftrekmogelijkheid van de Vamil komt.

De volgende kosten komen voor de Vamil en MIA in aanmerking:

  • Aanschafkosten: Hieronder vallen de kosten die bij derden zijn gemaakt, bijvoorbeeld de aankoopsom en de montagekosten.
  • Voortbrengingskosten: Dit zijn de kosten die gemaakt worden als een bedrijfsmiddel binnen de eigen onderneming wordt vervaardigd, bijvoorbeeld de arbeidskosten van een werknemer die een in delen geleverde machine in elkaar zet.
  • Aanpassingskosten en/of nieuwe toegevoegde onderdelen: Deze kosten komen uitsluitend in aanmerking als het aangepaste bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen op de milieulijst ;

 

Onderhoudskosten komen niet in aanmerking. Bedrijfsmiddelen waarvan het investeringsbedrag lager is dan € 2.500,- komen niet meer in aanmerking voor de Vanml/MIA.

Hoe verloopt de aanvraagfase?

Voor de MIA- en Vamil regeling geldt dat de aanvraag binnen 3 maanden na opdrachtbevestiging ingediend moet zijn.

RTE Adviesgroep kan u adviseren over uw mogelijkheden binnen de MIA- en Vamil regeling en u begeleiden bij alle stappen van het aanvraagtraject. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met één van onze adviseurs via 013 – 467 04 00 of info@rte.nl.

Subsidiebarometer.nl

   
 
 

Voor welke investeringen zijn MIA en Vamil bedoeld?

Alleen innovatieve milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen die voorkomen op een zgn. milieulijst, komen in aanmerking voor de MIA- en de Vamil regeling.

Op de milieulijst 2017 staan circa 300 bedrijfsmiddelen omschreven. Deze zijn ingedeeld in de volgende 6 milieuthema’s:

Grondstoffen en afval
O.a. waterbesparingstechnieken, apparatuur voor recycling van grondstoffen, terugwinnen van grondstoffen uit (afval)water, grondstof besparende procesaanpassingen, inzameling van afval(water) en milieuvriendelijk product met certificaat.

Voedselvoorziening en landbouwproductie
O.a. duurzame kassen en stallen, installaties voor het verwijderen van meststoffen en het verminderen van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw, milieuvriendelijke landbouwapparatuur, duurzame viskwekerijen en verwerkingsapparatuur voor agrarische producten.

Mobiliteit
O.a. volledig elektrische personen- en bedrijfsauto’s, plug-in hybride personenauto’s en aardgasauto’s, elektrisch aangedreven brom- en snorfietsen, geluidarme voertuigen en mobiele machines en milieuvriendelijke installaties voor vervoermiddelen en werktuigen, voorzieningen voor schepen en distributiemiddelen voor alternatieve  brandstoffen.

Klimaat en lucht
O.a. gaswassers en andere technieken t.b.v. de reductie van gasvormige emissies, oplosmiddelarme en oplosmiddelvrije bedrijfsmiddelen,  luchtfilters, roetfilters, stofafscheiders en tegengaan (fijn)stofuitstoot.

Ruimtegebruik
O.a. biodiversiteitsversterkende apparatuur, visgeleidingssysteem, onkruidbestrijdingsapparatuur met heet water, grondwatersanering- en grondwaterbeheersysteem en detectieapparatuur voor gevaarlijke stoffen.

Bebouwde omgeving
O.a. zeer duurzaam utiliteitsgebouw of zeer duurzaam gerenoveerd gebouw volgens bepaalde milieucertificering (Groenfinanciering, BREEAM-NL en GPR Gebouw 4). zonnepanelen in combinatie met vervanging van asbesthoudende daken, vegetatiedaken en natuurlijke zwemvijvers.

Thema-overstijgende milieu-innovaties
1.Het toepassen van een nieuwe milieuvriendelijke techniek. Dit is een generiek omschreven techniek, waarbij het dient te gaan om een voor Nederland nieuw werkingsprincipe;

2.Software voor duurzame productontwikkeling: verduurzamen van producten op basis van ontwerpsoftware die de emissie van verschillende stoffen inzichtelijk maakt.