DEI: Nieuwe interessante subsidie voor het demonstreren van energie-innovaties

Vanaf 1 juli 2014 is de subsidieregeling Demonstratie Energie-Innovaties (DEI) van start gegaan. In aanmerking komen projecten die energie besparen, duurzame energie opwekken en/of het gebruik ervan stimuleren. De regeling is er voor innovatieve ondernemers die met hun product of dienst net vóór marktintroductie zitten. Door een vinding op ware schaal en in praktijkomstandigheden te demonstreren, is de stap naar het daadwerkelijk in de markt zetten makkelijker gezet. De DEI-regeling biedt ondernemers financiële ondersteuning om deze opschaling te verwezenlijken.

 

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Het project wordt uitgevoerd door een onderneming of samenwerkingsverband (waarin minimaal één onderneming is opgenomen);
 • Minimaal 70% van de subsidiabele kosten moeten toe te rekenen zijn aan demonstraties. De overige 30% van de kosten mogen ook betrekking hebben op (aanvullend) onderzoek en ontwikkeling van het product, proces of dienst.
 • Productiemachines voor energiebesparende of duurzame energieproducten komen niet in aanmerking voor subsidie, evenals projecten op het gebied van biobrandstoffen die onder de bijmengverplichting vallen.

 

Hoe hoog is de subsidie?

De subsidie bedraagt minimaal € 125.000,- en maximaal € 4.000.000,- per project.

Het subsidiepercentage varieert tussen de 30% en 65% en  is afhankelijk van:

 • Het type werkzaamheden in het project:
 • Industrieel onderzoek: max. 50%;
 • Experimentele ontwikkeling: max. 25%.
 • Categorie onderneming:
 • Klein bedrijf: 20% extra;
 • Midden bedrijf: 10% extra;
 • Groot bedrijf: geen toeslag.
 • Type demonstratie:
 • Energiebesparing: max. 30%;
 • Maatregelen die duurzame energie bevorderen: max. 45%.

 

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

Aanvragen kunnen vanaf 1 juli tot en met 4 november 2014 ingediend worden. De aanvragen worden beoordeeld volgens een tenderprocedure. D.w.z. alleen projecten die het beste scoren op een aantal vooraf gestelde criteria komen voor subsidie in aanmerking. Deze criteria zijn:

 • Bijdrage aan de Nederlandse economie (50%)
 • Bijdrage aan verduurzaming van de Nederlandse energiehuishouding en maatschappelijke relevantie binnen de context van de overgang naar een duurzame energievoorziening (15%);
 • Vernieuwend t.o.v. de internationale stand van onderzoek of techniek (15%)
 • Kwaliteit van het project, blijkend uit de uitwerking van aanpak en methodiek , de omgang met risico’s,  de uitvoerbaarheid en de deelnemende partijen (20%).

Projecten die voldoende punten behalen op deze criteria, krijgen subsidie in volgorde van rangschikking totdat het beschikbare totaal beschikbare budget van bijna € 25 miljoen op is.

Meer informatie?

Neem dan contact op met één van de adviseurs van RTE Adviesgroep via 013 – 467 04 00 of info@rte.nl.