DHI regeling: openstelling vanaf 8 augustus 2016

De DHI regeling wordt een tweede keer opengesteld voor de periode 8 augustus tot 19 september 2016. De DHI staat voor subsidieregeling Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investerings-voorbereidingsstudies (DHI). Aanvragen voor de verschillende onderdelen worden beoordeeld volgens het tenderprincipe: op basis van criteria worden punten verstrekt. Het voorstel met de meeste punten ontvangt het eerst subsidie; dan volgt de tweede tot het moment dat het budget uitgeput is.

De DHI regeling bestaat uit een drietal subsidiabele activiteiten, te weten:

  1. Demonstratieprojecten gericht op het demonstreren van een technologie, kapitaalgoed of dienst in een doelland. Hierbij wordt op kleine schaal in een reële situatie aangetoond of een project haalbaar en van toegevoegde waarde is voor de lokale omgeving. De subsidie bedraagt 50% van de projectkosten, echter maximaal van  €200.000,-.
  2. Haalbaarheidsstudies gericht het overtuigen van een potentiële klant uit een DHI-land om te investeren in een technologie, kapitaalgoed of dienst.  Aan de hand van een studie wordt de technische en/of financiële haalbaarheid getoetst, waarbij wordt onderzocht of een investering in een doelland binnen de gewenste termijn terugverdiend kan worden, een project financierbaar is en/of  het project technisch te realiseren is. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van €100.000,-.
  3. Investeringsvoorbereidingsstudies waarmee u als ondernemer onderzoeken of een investering in een doelland technisch of financieel haalbaar is. De subsidie voor dit onderdeel bedraagt maximaal 50% van de projectkosten met een maximum van €100.000,-.

Voorwaarden voor subsidie:

Ieder onderdeel kent zijn eigen specifieke voorwaarden en criteria. Generiek zijn de volgende voorwaarden echter van kracht:

  • U bent een Nederlandse exporterende en/of in het buitenland investerende MKB-ondernemer.
  • De subsidiabele kosten van de subsidieactiviteit bedragen minimaal €50.000,-
  • De subsidie is niet hoger dan 25% van de omzet van de onderneming. De regeling is dan ook niet gericht op de stimulering van starters.
  • De maximale subsidie is niet hoger dan € 200.000,- over drie jaar.
  • De gerealiseerde export moet het subsidiebedrag minimaal tien keer overstijgen. Dit betekent dat bij €50.000,- subsidie er uiteindelijk minimaal €500.000,- omzet gerealiseerd moet worden in het doelland.

 Meer informatie?

Wilt u meer weten over de DHI regeling? Wilt u een mogelijk projectvoorstel toetsen? neem dan contact op met onze adviseurs via 013 – 467 04 00 of maak gebruik van het contactformulier