Een de-minimisverklaring; wat, voor wie en wanneer?

Subsidieverstrekkers vragen regelmatig om de toevoeging van een de-minimisverklaring bij het indienen van een subsidieaanvraag. Maar wat houdt deze verklaring nu eigenlijk in en waarom moet deze worden toegevoegd?

Waarom een de-minimisbepaling?

De Europese Commissie wil voorkomen dat overheden financiële steun geven aan ondernemingen als daardoor concurrentievervalsing optreedt, of de handel tussen lidstaten wordt beïnvloed. In beginsel is “staatssteun” dan ook niet toegestaan. Nederland heeft toestemming nodig van de Europese Unie om steun te verlenen aan ondernemingen. Via de de-minimisbepaling heeft de EU een uitzondering gemaakt op deze regeling. Lidstaten mogen tot een maximum bedrag (het steunplafond) subsidie verstrekken aan eenzelfde onderneming zonder dat hier goedkeuring voor nodig is. Dit maximumbedrag wordt berekend over een termijn van drie jaren.

De-minimisverklaring

Met een de-minimisverklaring verklaart de onderneming die subsidie aanvraagt dat er over het huidige jaar en de afgelopen twee (belasting) jaren niet meer dan een vastgesteld bedrag (het steunplafond) is ontvangen waarvoor ook een de-minimisverklaring moest worden ingediend. In de verklaring wordt dus opgenomen hoeveel subsidie of steun de ondernemer in een eerder stadium heeft ontvangen. Op deze manier kunnen subsidieverstrekkers toetsen of er nog subsidie verstrekt mag worden aan de aanvrager en zo ja, hoeveel subsidie dit is zonder het maximum te overschrijden. Een de-minimisverklaring dient dus als controlemiddel voor subsidieverstrekkers.

Het steunplafond

Het maximale bedrag aan subsidie waarop de-minimisbepaling van toepassing is, wordt ook wel het steunplafond genoemd. Het steunplafond kan gespreid over de termijn van 3 jaren worden bereikt, maar kan ook in een kortere periode worden verworven. Enkele sectoren hebben een eigen steunplafond maar voor ondernemers zal het reguliere de-minimis steunplafond van toepassing zijn. Dit plafond reikt tot een maximumbedrag van € 200.000,-. Voor alle subsidies? Een de-minimisverklaring is niet noodzakelijk voor alle subsidies. Voor subsidies die geen oneerlijk concurrentievoordeel kunnen opleveren of voor subsidies die vooraf door de Europese Commissie zijn goedgekeurd, is geen verklaring nodig. Met name voor provinciale, maar ook voor enkele landelijke subsidies wordt er gevraagd naar een de-minimisverklaring. Dit wordt echter niet altijd duidelijk aangegeven. Het ontbreken van een verklaring kan echter leiden tot het achteraf terugbetalen van teveel ontvangen subsidie. Bij twijfel is het dus raadzaam om contact op te nemen.

Meer informatie?

Heeft u een vraag over de de-minimisverklaring of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van onze adviseurs (013- 467 04 00) of maak gebruik van het contactformulier.   

Subsidiebarometer.nl