Eerste call OP-Zuid subsidie open vanaf 1 april 2015

In april 2015 worden ondernemers in de regio Zuid-Nederland uitgenodigd om projecten in te dienen voor  de subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland, kortweg OP-Zuid genoemd. De regeling komt voort uit het gezamenlijke actieprogramma van de provincies Limburg, Noord- Brabant en Zeeland en wordt gefinancierd vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de Nederlandse overheid en de provincies.

Projecten gericht op de versterking van het regionale innovatiesysteem en versterking van het valorisatievermogen van het MKB komen in aanmerking voor subsidie.

Thema's

De focus binnen deze regeling  op regionale innovatiebevordering ligt in lijn met de overkoepelende doelstelling van het OP-Zuid 2014-2020 programma, namelijk realisatie van slimme, duurzame en inclusieve groei en werkgelegenheid in de regio. Het sluit hiermee tevens aan op de strategische agenda binnen Europe2020.

Met versterking van het innovatiesysteem wordt ingezet op een betere samenwerking in de publieke en private sector waarvan de gezamenlijke activiteiten en interacties nieuwe technologieën moeten initieren en naar de martk brengen. Projecten moeten gericht zijn op:

  • het bevorderen van marktgerichte samenwerking tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen en overheden; of
  • het stimuleren van open innovatie en methoden en processen die daarbij aansluiten.

 

Met een versterking van het valorisatievermogen van MKB-ondernemingen wordt gezien als het omzetten van bestaande en nieuwe kennis en kunde naar nieuwe producten, processen of diensten gestimuleerd, mede gericht op het naar de markt brengen van technologie vanuit kennisinstellingen en samenwerkingsprojecten tussen MKB en kennisinstellingen.

Doelgroep

Projecten gericht op versterking van het innovatiesysteem kunnen aangevraagd worden door (samenwerkingsverbanden van) natuurlijke personen en/of rechtspersonen. Het MKB moet hierbij aantoonbaar deel uitmaken van een project. Bij initiatieven gericht op versterking van het valorisatievermogen kunnen aanvragen ingediend worden door MKB-onderneming of samenwerkingsverbanden van één of meer ondernemingen onderling of met één of meer kennisinstellingen.

 

Daarnaast moeten innovatieprojecten, voor beide thema's, plaatsvinden binnen de zeven (inter)nationale topclusters van Zuid-Nederland. Dit betreft crossovers tussen internationale topclusters (High Tech Systemen & Materialen, Chemie & Materialen, Agrofood en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen) of crossovers tussen één of meer internationale topclusters en één of meer nationale topclusters (Logistiek, Life Sciences & Health, Biobased, Maintenance).

 

Budget

De hoogte van de subsidie bij projecten gericht op versterking van het innovatiesysteem bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. Projecten gericht op het valorisatievermogen van het MKB kunnen aanspraak maken op 25% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 200.000,-. Dit percentage wordt verhoogd tot 35% met een maximum van € 750.000,-, indien subsidie wordt gevraagd door een samenwerkingsverband van één of meer ondernemingen onderling of met één of meer kennisinstellingen. Voor de tenderperiode is € 20 miljoen gereserveerd, gelijk verdeeld over beide thema's.

Hulp bij uw aanvraag?

De eerste tenderperiode loopt van 1 april 2015 tot en met 30 april 2015. Wilt u hulp bij uw aanvraag, toetsen of uw innovatieproject binnen de regeling past of simpelweg meer informatie? Neem dan contact op met een van onze adviseurs (013- 467 04 00) of maak gebruik van het contactformulier.

 

Subsidiebarometer.nl