MIT-regeling 2016: openstellingsdata, wijzigingen en regionale details bekend

Ook in 2016 kunnen MKB-ondernemers gebruik maken van de MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectorenregeling (MIT). Voor het nieuwe jaar zijn de voorbereidingen weer in volle gang en zijn de landelijke openstellingsdata en budgetten inmiddels bekend. In 2016 zal er in totaal €55 miljoen subsidie beschikbaar worden gesteld door de overheid en regio's tezamen. Aanvragen voor innovatieadviesprojecten,haalbaarheidsprojecten en kennisvouchers kunnen van 10 mei tot en met 1 september worden ingediend en worden behandeld volgens het principe first come, first serve. Voor R&D- samenwerkingsprojecten geldt het tenderprincipe en is de regeling opengesteld van 5 juli tot en met 1 september. Ook regionaal zijn er inmiddels al wat meer details bekend in de regio Zuid en Oost.

MIT-regeling in het kort

De MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectorenregeling (MIT) wil MKB-ondernemers stimuleren bij hun innovatieplannen. De regeling stelt subsidie beschikbaar voor verschillende instrumenten die bijdragen aan de ontwikkeling van uw innovatieve product, proces of dienst. Deze landelijke regeling wordt sinds vorig jaar ook regionaal aangeboden. U dient uw aanvraag dan ook in binnen de regio waar u gevestigd bent. Indien de aanvraag niet past binnen de Regionale Innovatiestrategie (RIS) of u wilt gebruik maken van een instrument dat niet regionaal wordt aangeboden, dan is er een landelijk vangnet. Naast dat u moet voldoen aan de regionale of landelijke eisen dient er aansluiting te zijn met de de innovatie-activiteiten van één van de negen topsectoren, te weten: agro & food, chemie, creatieve industrie, energie, high tech materials & systems, life sciences en health, tuinbouw en uitgangsmaterialen, logistiek en water.

Stapelen van instrumenten toegestaan!

De zogenoemde "instrumentenkoffer" kent verschillende interessante stimuleringsinstrumenten voor het MKB, te weten innovatieadviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten en kennisvouchers. In tegenstelling tot 2015 mag u in 2016 aanspraak maken op meerdere subsidieinstrumenten tegelijk. Zo mag u altijd een kennisvoucher aanvragen naast een ander subsidieinstrument en mag u voor één project meerdere subsidieinstrumenten raadplegen. Zo kunt u bijvoorbeeld een aanvraag indienen voor één haalbaarheidsproject, R&D- samenwerkingsproject en één kennisvoucher. Het is niet toegestaan om innovatieadviesproject en haalbaarheidsproject te combineren. De subsidiepercentages per instrument komen overeen met het jaar 2015.

Instrument Omschrijving Subsidiepercentages

Innovatieadviesproject

Een innovatieadviesproject wordt uitgevoerd voorafgaand aan een innovatietraject en kan bestaan uit het beantwoorden van een kennis- en/of een adviesvraag. Een mkb-ondernemer kan een innovatieadviesproject laten uitvoeren door een kennisinstelling of een onafhankelijke adviesorganisatie.

50% van de subsidiabele kosten, echter maximaal €10.000,- per adviesproject.

Haalbaarheidsproject Studie naar de technische en economische kansen en uitdagingen van een ontwikkeling welke vooraf in kaart worden gebracht. Dit alles mondt uit in een praktisch, op maat advies voor uw bedrijf. De looptijd van een haalbaarheidsproject bedraagt maximaal 1 jaar.

40% van de subsidiabele kosten, echter maximaal € 50.000,- per haalbaarheidsproject.

R&D Samenwerkingsprojecten

Initiatief gericht op technische product-, proces- of dienstenontwikkeling. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. Uitvoering gebeurt voor gezamenlijke rekening en risico door minimaal 2 Nederlandse MKB-ondernemers. Inbreng van ieders kennis en kunde mondt uit in topontwikkelingen. De looptijd van een R&D samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar.

35% van de subsidabele kosten, echter maximaal €200.000,- per R&D- samenwerkingsproject  en €100.000,- per ondernemer 

Kennisvoucher Een waardebon waarmee de MKB-ondernemer kennis inkoopt bij een kennisinstelling gericht op product-,proces-, of dienstenvernieuwing

50% van de subsidabele kosten, maximaal € 3750,-

 

MIT- Zuid: budget bijna €11 miljoen

MKB-ondernemers in de Zuidelijke provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland kunnen in 2016 gebruik maken van subiside voor innovatieadviesprojecten, haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten. De openstellingsdata komen overeen met de landelijke termijn en de budgetten per instrument zijn ook nagenoeg overeenkomstig. Het budget voor innovatieadviesprojecten en haalbaarheidsprojecten tezamen bedraagt een kleine €3.2 miljoen. Voor R&D- samenwerkingsprojecten betreft het budget ruim €7.4 miljoen, dat eerlijk zal worden verdeeld over zogenoemde grote projecten (waarvoor een subsidie tussen € 200.000 tot en met € 350.000 wordt toegekend) en kleine projecten (met een subsidie tot € 200.000) om te voorkomen dat niet het gehele subsidieplafond wordt toebedeeld aan grote projecten.

MIT-Oost: Dit jaar ook MIT haalbaarheidsprojecten

In Oost-Nederland wordt de regionale invulling van de MIT-regeling dit jaar gesplitst uitgevoerd. Zowel OP-Oost als de provincies zijn betrokken bij de uitvoering van de regeling in 2016. Zo zullen de provincies Gelderland en Overijssel de uitvoering van innovatieadviesprojecten en haalbaarheidsprojecten voor hun rekening nemen. In tegenstelling tot 2015 worden deze onderdelen niet meer gefinancierd vanuit de EFRO middelen. De uitvoering van R&D-samenwerkingsprojecten en kennisvouchers ligt in de handen van OP-Oost. De exacte voorwaarden van de instrumenten zijn nog onbekend, maar zullen naar verwachting aansluiten bij de landelijke richtlijnen en openstellingsdata.

Meer informatie?

RTE Adviesgroep kan u adviseren over uw mogelijkheden binnen de MIT-regeling en u begeleiden bij alle stappen van het aanvraagtraject. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van onze adviseurs (013- 467 04 00) of maak gebruik van het contactformulier.

Subsidiebarometer.nl