Regeling cofinanciering sectorplannen: subsidie voor scholing en werkgelegenheid

In het kader van de regeling cofinanciering sectorplannen hebben onlangs organisaties uit verschillende sectoren subsidie ontvangen voor het uitvoeren van maatregelen op het gebied van scholing en werkgelegenheid.

In aanmerking voor deze regeling komen samenwerkingsverbanden die minimaal bestaan uit één of meer werknemersorganisaties en één of meer werkgeversorganisaties. De samenwerking kan worden georganiseerd binnen of tussen één of meer sectoren, branches of arbeidsmarktregio’s.

Betreffende plannen op sectorniveau komen alleen maatregelen voor cofinanciering in aanmerking voor zover zij betrekking hebben op minimaal twee van de volgende thema’s:

 • Arbeidsinstroom en begeleiding van jongeren;
 • Behoud oudere vakkrachten;
 • Arbeidsinstroom van personen met afstand tot de arbeidsmarkt
 • Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid
 • Scholing
 • Van werk-naar-werk van werknemers op sectoraal en intersectoraal niveau
 • Goed werkgeverschap en goed werknemersschap

Betreffende plannen op ondernemingsniveau  komen de volgende maatregelen voor cofinanciering in aanmerking:

 • Maatregelen t.b.v. advisering van mkb-bedrijven. De subsidiabele kosten zijn de kosten door externe adviseurs verrichte diensten;
 • Opleidingsmaatregelen: maatregelen die ten doel hebben om werknemers op te leiden door middel van algemene scholing;
 • Maatregelen voor indienstneming van kwetsbare werknemers. De subsidiabele kosten zijn maximaal 20% van de loonkosten van de kwetsbare werknemer gedurende de eerste 12 maanden na indienstneming
 • Maatregelen voor indienstneming van werkloze jongeren: maatregelen die tot doel hebben om langdurig werkloze jongeren in dienst te nemen ter vervanging van oudere, vrijwillig vroegtijdig uitgetreden werknemers.

 

De subsidie ten behoeve van maatregelen bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. Voor maatregelen t.b.v. indienstneming van kwetsbare werknemers bedraagt de subsidie 100% van de subsidiabele kosten.

 

Branche-organisaties uit verschillende sectoren hebben onlangs subsidie toegekend gekregen uit de regeling Cofinanciering Sectorplannen.

Zo is 20 miljoen Euro beschikbaar gesteld voor een sectorplan in de auto- en rijwielbranche. De subsidie wordt ingezet voor onder andere extra leerwerkplekken voor jongeren en de begeleiding van ontslagen werknemers naar ander werk.

 

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met één van de adviseurs van RTE Adviesgroep via 013 – 467 04 00 of info@rte.nl.