Subsidie voor pilotprojecten Biodiversiteit en Bedrijfsleven

De subsidieregeling Biodiversiteit & Bedrijfsleven stelt 2,5 miljoen euro subsidie beschikbaar voor bedrijven die het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen opnemen in hun strategie en bedrijfsvoering. Middels de subsidie kunnen bedrijven (pilot-)projecten uitvoeren om hun bedrijfsvoering te verduurzamen.


Waarvoor is deze regeling
Het doel is het uitvoeren van pilotprojecten om uw bedrijfsvoering te verduurzamen, zodat de negatieve impact op biodiversiteit en ecosystemen substantieel wordt teruggedrongen (‘No Net Loss’). No Net Loss betreft de ambitie om biodiversiteitneutraal te zijn; de activiteiten van een onderneming hebben bij elkaar opgeteld geen negatieve gevolgen voor de biodiversiteit en de daarmee verbonden ecosysteemdiensten.
 
Subsidie
De subsidie bedraagt 50% van de projectkosten. De minimum subsidie bedraagt 25.000 euro (subsidiabele projectkosten moeten dus minimaal 50.000 euro bedragen). De maximum subsidie is 500.000 euro per project en 200.000 euro per subsidieontvanger. De deadline voor de regeling is 26 september 2012.
 
Wie komen in aanmerking
Is uw onderneming actief in de sectoren agrofood, energie, chemie, tuinbouw en uitgangsmaterialen, water, logistiek, life sciences and health, of toerisme? Wordt er samengewerkt met een non-gouvernementele organisatie of een kennisinstelling?
Dan komt u in aanmerking voor subsidie, als u ook aan de onderstaande voorwaarden voldoet:
  1. De aanvrager is een bedrijf en of meerdere bedrijven
  2. Het project is uiterlijk op 31 december 2016 in zijn geheel afgerond
  3. Het project is economisch, technisch en organisatorisch haalbaar
  4. Het project is niet in hoofdzaak of uitsluitend gericht op:
  • de ontwikkeling van nieuwe meetmethoden, meetinstrumenten of certificeringtheoretische dan wel niet-toegepaste kennisontwikkeling
  • het aanpakken van drukfactoren zoals CO2-uitstoot of verontreinigende emissies door de onderneming of deelnemers van het samenwerkingsverband die niet een directe impact hebben op biodiversiteit en ecosystemen
  • het saneren van milieuverontreinigende situaties, tenzij dat noodzakelijk is voor en substantieel bijdraagt aan het doel van het project
  • bewustwording dan wel attitudeverandering ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen dan wel gedrag binnen of buiten de onderneming.
Aanvragen
Aanvragen kunnen worden ingediend tot 26 september, het is echter belangrijk om vooraf uw projectidee te laten toetsen dit kan tot 12 september 2012
 
Initiatiefnemers
De subsidieregeling is ontworpen door het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie (BEE), in samenwerking met het ministerie van EL&I. Het Platform is begin 2011 op initiatief van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN NL) en VNO-NCW ingesteld om het bedrijfsleven meer bewust te maken van het belang van biodiversiteit en ecosystemen en dit onderdeel te maken van het bedrijfsbeleid voor duurzaam ondernemen. Het Platform is ook nauw betrokken bij de uitvoering van de regeling