WBSO 2016: nieuwe berekening van het S&O voordeel

Per 1 januari 2016 zullen de subsidieregelingen WBSO en RDA worden samengevoegd tot één regeling onder de naam WBSO. Met de integratie van deze innovatiestimulerende instrumenten zal de RDA verdwijnen als zelfstandige regeling. Dit betekent echter niet dat de aftrek op gemaakte kosten- en uitgaven rond R&D activiteiten komt te vervallen. Integendeel, in de nieuwe subsidieregeling is de kans aanwezig dat u meer voordeel geniet van de RDA dan u in het verleden heeft gedaan. Het fiscale voordeel zal namelijk niet meer verrekend worden als aftrek op de winstbelasting maar zal samen met de loonkosten verrekend worden over de af te dragen loonheffingen.

Wat is de aanleiding voor deze wijziging?

De RDA is momenteel  een extra aftrek op de winstbelasting. Het probleem is echter dat vele innovatieve (startende) ondernemers vaak nog niet in het stadium zijn beland waarin zij winst maken. Hierdoor blijft de extra aftrek op de gemaakte kosten- en uitgaven achterwege en wordt het RDA-voordeel misgelopen. De geuite kritiek op deze gang van zaken heeft geleid tot de integratie van de RDA met de WBSO. In de nieuwe opzet zullen alle loon- en overige R&D kosten en uitgaven van beide regelingen tezamen worden berekend, wat mogelijk meer RDA-voordeel oplevert voor u als ondernemer.

De nieuwe subsidiepercentages

De percentages voor de geïntegreerde regeling zijn over twee schijven verdeeld. Startende bedrijven jonger dan vijf jaar kunnen net als voorheen  gebruik maken van een startersfaciliteit. Deze faciliteit levert een extra voordeel op en kan maximaal drie jaar worden gebruikt. De percentages zijn als volgt

  • 32% over alle R&D-kosten tot € 350.000,- (1e schijf); Voor starters is het percentage 40%;  
  • 16% over alle R&D-kosten boven de € 350.000,- (2e schijf). -
  • Voor zelfstandigen (ZZP-ers) blijft er een vaste aftrek bestaan (€ 12.484,-) en voor starters een extra aftrek van € 6.245,-

 

Rekenmethoden

In de vernieuwde WBSO regeling kan er wederom gebruik worden gemaakt van het forfait (een vast bedrag per S&O uur), zoals  dat  voor de RDA kosten en -uitgaven gold. Nieuw is het feit dat u de keuze krijgt om al dan niet van het forfait gebruik te maken en dat deze  keuze  bij de eerste WBSO-aanvraag voor 2016 bindend is voor het gehele kalenderjaar.

Het forfait bedraagt € 10,- per S&O-uur (tot een maximum van 1.800 S&O-uren per kalenderjaar) plus € 4,- per S&O-uur voor eventuele overige S&O-uren. Wanneer u niet kiest voor een forfaitair tarief dan worden de werkelijke geschatte kosten en uitgaven opgegeven in de WBSO aanvraag. Deze kosten worden dan bij de S&O- kosten opgeteld.

Rekenvoorbeeld

Stel dat binnen een BV de medewerker(s) in totaal 1.800 S&O-uren besteden. Voor het gemak stellen we dat er loonkosten zijn die € 120.000 bedragen. Als S&O-uurloon gaan we uit van het forfaitaire bedrag van € 29 en voor de niet loongerelateerde S&O-kosten voor het forfait-principe. De S&O-loonkosten en overige kosten bedragen dan € 29 per uur x 1.800 S&O-uren + € 10 per uur x 1.800 S&O-uren = € 70.200. Dit valt volledig in de eerste schijf van € 350.000. De S&O-afdrachtvermindering is 32% van € 70.200 = € 22.464. De verminderde loonkosten komen dan uit op € 97.536 (dit is € 120.000 - € 22.464). Bij een starter is de S&O-afdrachtvermindering 40% van € 70.200 = € 28.080. De verminderde loonkosten komen dan uit op € 91.920 (dit is € 120.000 - € 28.080).

In onderstaande tabel geven wij een overzicht van de impact van deze verandering tussen 2015 en 2016. In de tabel wordt duidelijk dat met de nieuwe regeling er meer impact is bij de vermindering van de loonkosten (direct effect door meer afdrachtsvermindering loonheffingen) en minimale negatieve effecten op de nettowinst  door het verdwijnen van de RDA (forfait).

Casus: WBSO-voordeel 2016 (forfait overige S&O-kosten)  
  2015 en 2016 2015 2016 2016
  Geen S&O Met S&O en RDA Met S&O Starter met S&O
Netto omzet (fictief) € 400.000 €400.000 €400.000 € 400.000
AF: totale (verminderde) loonkosten € 120.000 € 101.730 € 97.536 € 91.920
Bruto winst uit onderneming (1) € 280.000 € 298.270 € 302.464 € 308.080
AF; RDA-bedrag (*6) €0 €16.200 €0 €0
Belastbare winst uit onderneming € 280.000 € 282.070 € 302.464 € 308.080
Verschuldigde Vpb (2) € 70.000 € 70.518 € 75.616 €77.020
Netto winst na belasting = (1) - (2) € 210.000 € 227.752 € 226.848  € 231.060

Dit overzicht is op basis van een versimpeld scenario en hieruit kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Meer informatie?

RTE Adviesgroep realiseert uw mogelijkheden voor de  vernieuwde WBSO regeling. WIj werken samen met u aan de projectomschrijvingen en adviseren u op het gebied van de administratieve verplichtingen. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van onze adviseurs (013- 467 04 00) of maak gebruik van het contactformulier.

Subsidiebarometer.nl